• Ochrana osobných údajov

  Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zve-rujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabez-pečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, kto-ré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 • Kto je správca?

  Sme spoločnosť Belistar, s.r.o., IČO : 45 885 443, so sídlom Veternicová 21, 841 05 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, pod spisovou značkou č.68098/B. a prevádzkujeme webovú stránku www.prestieranie.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, t. z. urču-jeme ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú do-bu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 • Kontaktné údaje

  Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421903476235, alebo na e-maile info@prestieranie.sk.

 • Prehlasujeme

  Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu,a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 • Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
   Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail potrebujeme k zasielaniu infor-mačných e-mailov, prístupových údajov k prihláseniu a zasielanie e-bookov a pod.

  • Vedenie účtovníctva.
   Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (meno, adresu, tel.číslo, prí-padne fakturačné a dodacie údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • Marketing - zasieľanie newsletterov.
   Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame na účely priamého marketingu - zasiela-nie obchodných informácii. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
   Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhl/as odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, kto-rý je v každom zaslanom e-maile.

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu.
   Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • Fotografická dokumentácia.
   Vaše osobné údaje si ponechávame počas priebehu premlčacích lehôt, po-kiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétních prípadoch neuviedli inak.

  • Cookies.
   Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webo-vých stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

  • Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
   Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 • Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

  Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moder-ných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 • Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

  K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než my a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

 • Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem :

  • SmartSelling a.s. (SmartEmailing – program na rozosielanie e-mailov)
  • Facebook
  • Google
  • Účtovnícka firma
  • Webmastri

  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spraco-vateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

 • Poskytovanie osobných údajov mimo Europskú úniu.

  Celé spracuvávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EÚ. Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 • Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@prestieranie.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, ale-bo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

 • Právo na prenositeľnosť.

  Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to po-trebujeme aspoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (byť zabudnutý).

  Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systému všetkých jednot-livých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať prostredníc-tvom e-mailu.

 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

  Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

  E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame po-kiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame vám ich len na základe vášho súh-lasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Mlčanlivosť.

  Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osob-ných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzá-jomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 • Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.